Η TECMEC ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής ειδικών οχημάτων, κάδων, μηχανημάτων και λοιπών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων.
     
   

Η TECMEC ΑΕΒΕ Μηχανολογικού εξοπλισμού ιδρύθηκε την 5 Ιουνίου 2007. Την 28η Νοεμβρίου 2008 εγκρίθηκε με απόφαση της Νομαρχίας Αχαΐας η απορρόφηση της εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από ημερομηνία 30 Ιουνίου 2008. Η εταιρεία έχει έδρα στην διεύθυνση Αγ. Ιωάννου 19 Αίγιο.


Η εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ήταν ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1994 και δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής και εμπορίας ειδικών οχημάτων, κάδων, μηχανημάτων και λοιπών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων και έρευνες σχετικές με τα ανωτέρω και γενικότερα με θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Κύρια Δραστηριότητα
Η TECMEC AEBE, εξειδικεύεται: α) στην κατασκευή και εμπορία ειδικών οχημάτων, κάδων, μηχανημάτων και λοιπών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, β) τις μελέτες έρευνας σχετικών με τα ανωτέρω και γενικότερα θεμάτων  προστασίας περιβάλλοντος, γ) την ανάληψη κάθε μορφής τεχνικών έργων σχετικών με τα ανωτέρω  θέματα.

 Οι δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνουν:

. Την κατασκευή, αυτοκινήτων οχημάτων  ειδικής χρήσης Π.Δ.Κ.Α
. Την κατασκευή μηχανημάτων  ειδικής χρήσης Π.Δ.Κ.Α
. Την  κατασκευή μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης Π.Δ.Κ.Α
. Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
. Υπηρεσίες αποκομιδής και υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
. Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων ( νοσοκομείων κ.τ.λ)
. Υπηρεσίες μεταφοράς και διάθεσης ειδικών απορριμμάτων (τοξικών, μολυσμένων, ραδιενεργών κ.λ.π.)
. Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού

Ετήσεις Οικονομικές Καταστάσεις:

Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 2014
Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 2013
Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012
Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 2011
Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 2010
Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 2009
Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 2008
Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 2007
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2007